lunes, 1 de agosto de 2016

Política Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Com a usuari de Centre Mèdic Dental Jordi Fonts (en endavant CMD Jordi Fonts ) , podeu consultar aquesta Política de Privacitat. Aquí podrà accedir a tota la informació relativa als seus drets i obligacions respecte a l'ús que realitza CMD Jordi Fonts de les seves dades de caràcter personal, així com el procediment per a reportar qualsevol incidència o exercir els seus drets .

CMD Jordi Fonts i l'Usuari

Centre Mèdic Dental Jordi Fonts. S.L. (en endavant CMD Jordi Fonts ) amb domicili social en Carretera de Londres n º 54 1r, 08036 Barcelona , com a responsable del fitxer al qual s'incorporaran les dades de caràcter personal , desitja posar en coneixement dels Usuaris del lloc web la seva política respecte del tractament i protecció d'aquella informació personal que pugui recollir amb motiu de la visualització del lloc web .

Aquesta política de privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius , jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment . És per això que CMD Jordi Fonts es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites , així com a pràctiques del sector .
Li agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos .

Confidencialitat

La recollida de dades personals , el tractament i la seva utilització posterior se subjecten a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades , establida per la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( en endavant LOPD ) i la seva normativa complementària .
CMD Jordi Fonts només serà responsable i garantirà la confidencialitat i seguretat respecte de les dades de caràcter personal que demani dels usuaris a través del lloc web , no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que realitzin altres tercers respecte de dades no demanades per CMD Jordi Fonts i tractats directament oa través dels seus encarregats del tractament .

Si un Usuari no desitja que CMD Jordi Fonts sotmeti a tractament les seves dades personals , s'haurà d'abstenir d'emplenar els formularis existents en el Lloc Web i de realitzar qualsevol acció que pugui quedar associada a la seva adreça IP . Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat , segons el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat sol · licitats a l'Usuari . Com a únic responsable del fitxer on s'inclouran les dades personals recollides per CMD Jordi Fonts, aquesta es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat , tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia .

CMD Jordi Fonts no revelarà la informació personal que vostè proporcioni en aquest lloc web a tercers, excepte quan sigui necessari per a la prestació del servei contractat o en aquells casos en què la revelació sigui exigida per la legislació vigent , per ordre judicial , o per una autoritat competent governamental o d'una altra índole .

CMD Jordi Fonts es compromet a protegir la intimitat dels seus clients i usuaris del seu lloc web . En aquesta Declaració es descriu la seva política pel que fa a la recopilació i l'ús d'informació en aquest lloc web .

Al lloc web no hi ha enllaços cap a altres llocs web i tingueu en compte que en el cas que n'hi en un futur , aquesta Política de Privacitat només és aplicable a www.jordifonts.com , no als llocs mantinguts per altres empreses o organitzacions amb què www.jordifonts.com pogués tinença enllaços, ni als continguts publicats a les seves pàgines .

CMD Jordi Fonts no serà responsable dels continguts , serveis i productes als que apuntin en altres els enllaços de www.jordifonts.com . L'usuari és l'únic responsable de les decisions d'actuació , contractació i qualsevol altre acte realitzat amb terceres organitzacions a les que arribi després d'una ruta o navegació per la xarxa que tingui el seu inici en un enllaç de www.jordifonts.com

Què fem amb les seves dades?

La recollida de dades de caràcter personal podrà realitzar-se, principalment, a través de l'ompliment per l' usuari del formulari de Nou compte (informació del contacte ) , com Usuari per a accés i ús del lloc web . També podran recollir dades personals a través del Servei d'Atenció al Client i en els establiments presencials de CMD Jordi Fonts. En cap cas CMD Jordi Fonts requerirà l'Usuari , mitjançant opcions diferents a les expressament assenyalades , dades que permetin una interacció en el seu lloc o aquells que permetin una completa identificació .

Les dades que l'usuari aporti a CMD Jordi Fonts seran incorporades als fitxers de titularitat Centre Mèdic Dental Jordi Fonts, SL (en endavant CMD Jordi Fonts ) , responsable del fitxer amb domicili social en Carrer Londres , n º 54 1r, 08036 Barcelona . Els fitxers titularitat de CMD Jordi Fonts es troben degudament registrats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( AEPD ) . L'AEPD s'encarrega de vetllar pel compliment de les lleis sobre privacitat i protecció de dades i de garantir la seguretat i privacitat de les seves dades .

Respecte de les dades personals recollides per emplenament dels formularis que figuren al lloc web , així com a través del Servei d'Atenció al Client , les finalitats de tractament seran les corresponents a la sol · licitud formulada per l'Usuari , podent consistir en totes aquelles que siguin necessàries per a donar compliment al servei sol · licitat entre CMD Jordi Fonts i l'Usuari .

Així mateix , l'Usuari queda informat i consent el tractament de les dades relatives a la IP de connexió amb l'única finalitat que CMD Jordi Fonts pugui verificar l'àmbit geogràfic de connexió de l'Usuari .
Els seus Drets

Com a usuari de CMD Jordi Fonts té dret a accedir a les seves dades personals per saber com els tractem i amb quina finalitat i dir-nos si no vol que usem les seves dades per a una activitat concreta . A més , pot rectificar qualsevol error en les seves dades si veu que no són correctes i fins i tot podrà demanar-nos que els cancel · lem si vol deixar de ser usuari de CMD Jordi Fonts.

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , li comuniquem que :
Tant la pàgina web com els serveis que poguessin oferir estan gestionats per CENTRE MÈDIC DENTAL JORDI FONTS , SL . , Titular i responsable del web .

El responsable del fitxer o fitxers és CENTRE MÈDIC DENTAL JORDI FONTS , SL , inscrita com a Societat limitada al XX de XXXX de XXX en el Registre Mercantil de Barcelona , T. XXXXX , F.XX H. B - XXXXX , amb NIF XXXXX i domicili social en Carrer Londres , 54 1r, 08036 Barcelona . Els fitxers es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

CMD Jordi Fonts, garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients . A més dels mínims establerts per la legislació , la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades .

L'Usuari podrà revocar en tot moment el consentiment per al tractament de les seves dades, així com exercir els drets d' accés , rectificació , cancel · lació i oposició dirigint una comunicació escrita amb còpia del DNI o passaport a la següent adreça : CENTRE MÈDIC DENTAL JORDI FONTS , SL , Carrer Londres , 54 1r, 08036 Barcelona . L'exercici d'aquests drets és personal , per la qual cosa únicament el propi usuari podrà exercir dits drets respecte de les dades personals de què és legítim titular . CMD JORDI FONTS , informa que l'exercici dels citats drets per un tercer no autoritzat legalment per l'usuari , podria suposar la comissió del delicte; sense perjudici d'altres conseqüències a què haguera d'enfrontar a conseqüència de qualssevol accions civils o administratives a què tinguessin dret tant l'usuari legítim titular de les dades personals com CMD JORDI FONTS .

L'Usuari no podrà comunicar dades ni utilitzar dades personals de tercers , en el moment del registre o quan realitzi qualsevol de les operacions pròpies de la seva condició d'Usuari , sent l'únic responsable dels danys o perjudicis que s'ocasionin , tant a CMD Jordi Fonts , com als tercers , com a conseqüència de la seva actuació .

Comunicacions electròniques

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i del que disposa l'article 7 de la Llei 13/2011 de 27 de maig de regulació del joc , CMD Jordi Fonts no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris .